Zmeraj si teplotu spalín len za 9€ !

 Teplomer spalín TUMA

Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok

Komíny - TUMA, všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok.

Všeobecné obchodné podmienky pri nákupe tovaru firmy
TUMA INVEST, spol. s r.o..E-shop

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie spoločnosť : TUMA INVEST, spol. s r.o., so sídlom Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36522911, DIČ: 2021345601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Odd. Sro vložka. č.18044/R.
1. Tovar je možné vyberať prehliadaním produktov na našich nasledovných webových stránkach:
www.krby-tuma.sk
                    www.kominy-tuma.sk
www.edilkamin-slovakia.sk
      www.krby-lanordica.sk
www.abx-krby.sk
                      www.hoyan.sk
www.kotly-tuma.sk
                   www.kominy-poujoulat.sk
ďalej pomocou operátora na tel.č. +421 38 7600180 (po-pia: 9,00-17,00hod a v so: 9,00-12,00 hod.), alebo v našich kamenných predajniach:
Bánovce nad Bebravou, Partizánska 1819, tel.:0905394055
Prievidza, Necpalská 34/A, tel.:0918250216
Trenčín, Legionárska 6972, tel.: 0918250213
Pezinok, Myslenická 1, tel.: 0917861305
Nitra, Novozámocká 187, tel.: 0908136854
Košice, Študentská 1, tel.: 0915147170                                                                                                Banská Bystrica, Zvolenská 19, tel.:0915905112

2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledovné údaje:
• Ak Ste spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá koná pri uzatváraní zmluvy na diaľku – nie v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, Vaše tel. číslo a e-mailový kontakt.
• Ak nakupujete ako podnikateľ v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou je potrebné uviesť tiež obchodné meno, IČ, DIČ a sídlo, miesto podnikania.
3. Po odoslaní Vašej objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme formou ďalšej e-mailovej a tel. komunikácie. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
4. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme najneskôr do 5 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme spravidla počas pracovných dní od 6,00 do 20,00 hod. O presnom dni dodania včas informujeme telefonicky, alebo e-mailom.
5. Tovar doručujú naši zamestnanci, vo výnimočnom prípade prepravca. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca dáva kupujúci predávajúcemu právo dať prepravcovi nutné minimum osobných údajov pre účel bezproblémového doručenia tovaru (meno, adresa, telefónny kontakt).
6. Pri prevzatí tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe, podrobný dodací list, ďalej doklad o zaplatení – daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny s DPH, včítane kompletnej sprievodnej dokumentácie k tovaru. Tovar sa vypláca pri prevzatí tovaru na mieste doručenia, ak nebola dohodnutá platba vopred na faktúru.
7. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom v okamihu, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak:
• sú tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodané oddelene, okamžikom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
• sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamžikom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
• sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru
8. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, alebo e-mailom na adrese tumainvest@gmail.com . Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, viz príloha na stiahnutie. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu centrálneho skladu v Bánovciach nad Bebravou, prípadne odovzdajte tovar na našej predajni, ktorá je Vám najbližšia. Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva a pod. čistý v stave ako bol Vám doručený pri prevzatí. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. (Spotrebiče typu vykurovacie telesá na tuhé palivá sú skúšané v štátnej skúšobni s deklarovanými vlastnosťami, preto skúšanie vlastností vykurovaním nie sú nutné nakoľko znížia ich hodnotu!)
9. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
10. Kúpna cena Vám bude vždy potvrdená v upresneni objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
11. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
12. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
13. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku zavinenú kuriérskou službou, problémov na komunikáciách zapríčinených treťou stranou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný si dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí obzvlášť sklené a keramické časti a potvrdiť svojím podpisom správnosť, nepoškodenosť a kompletnosť dodávky pri prevzatí. Reklamáciu za prípadné nedodanie, poškodenie tovaru vinou kuriéra je nutné zaznačiť do dokladu o prevzatí a obratom kontaktovať predávajúceho, ktorý určí ďalší postup, prípadne výmenu k spokojnosti spotrebiteľa. Reklamácie mechanického poškodenia zapríčineného prepravou ako i nekompletnosť dodávky, ktorých prevzatie potvrdil kupujúci ako bez vád a kompletné nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
14. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty e-mailom, ako storno objednávky. V prípade nedodania tovaru predávajúcim z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu možnosť dodania alternatívneho náhradného produktu. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od dodávky – objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.
15. Ochrana osobných údajov.
15.1.Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, tel. a e-mailový kontakt.
15.2.Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci právnickou osobou j povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, tel. a e-mailový kontakt.
15.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
15.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
15.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 15.3. týchto podmienok.
15.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 15.3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
15.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
15.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
Pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
Právo kupujúceho podľa bodu 15.8. bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 15.19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
15.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo
1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
15.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
15.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
15.16. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
15.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 15.8. bodu 1 až 3, 5 a ods. 15.10. až 15.12. vybaví predávajúci bezplatne.
15.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 15.8. bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
15.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 15.17. a 15.18. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
15.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 15.9. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
15.21. . Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 15.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
Predávajúci v tejto chvíli nevyužíva služby sprostredkovateľov, z uvedeného dôvodu sa tu nenachádzajú.
16. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení sa na naších stránkach prípadne e-mailom.
17. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a vyjadruje k nim svoj súhlas.
18. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke webov našej spoločnosti:
www.krby-tuma.sk
     www.kominy-tuma.sk    www.kotly-tuma.sk   www.edilkamin-slovakia.sk
 www.hoyan.sk          www.krby-lanordica.sk   www.abx-krby.sk     www.kominy-poujoulat.sk

19. Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
 

Uvedené nákupné podmienky sú platné od 13.6.2014 a plne nahradzujú všetky predchádzajúce nákupné podmienky.
Firma TUMA INVEST, spol. s r.o. si vyhradzuje právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok spoločnosti TUMA invest s.r.o.

Každý zákazník ktorý pracuje a pohybuje sa na stránkach spoločnosti Tuma invest s.r.o. ich používa na vlastné riziko a spoločnosť Tuma invest s.r.o.., nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok . Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

Spoločnosť Tuma invest s.r.o., nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok firmy TUMA INVEST s.r.o., ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok firmy TUMA INVEST s.r.o.. Spoločnosť TUMA invest s.r.o., si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na svojich web stránkach  sú pre spoločnosť TUMA invest, s.r.o., nezáväzné.

Autorské práva a šírenie obsahu stránok www.kominy-tuma.sk (včítane ďaľších uvedených v záhlaví)

 

Autorské práva k web stránkam  sú majetkom TUMA invest s.r.o., Partizánska 300/32, Bánovce nad Bebravou 95701.

Obsah stránok  je majetkom spoločnosti Tuma invest s.r.o., a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Pod pojmom obsah sa rozumejú články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a iné verejne prístupné nástroje. Obsah naších stránok a jednotlivé nástroje, ktoré sú ich súčasťou nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím osobám. Je prísne zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu web stránok . Obsah stránok  môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia vlastníka webu.

Ochranné známky

Logo "tuma" je ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných noriem. Ostatné použité ochranné známky zobrazené na webw sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov a sú použité iba pre prezentačné a reklamné účely.

...

Ceny tovaru v kamenných predajniach TUMA
Ceny uvedené v internetovom obchode www.kominy-tuma.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo doprava tovaru.
...
Reklamačný poriadok predaja v e-schope .
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal, deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, kuriér nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi dľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí zásielky , a to e-mailom natumainvest@gmail.com, prípadne písomne poštou alebo osobne v prevádzke predávajúceho , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru.
Opozdené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné uznať. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, na prirodzené trhliny prírodných materiálov. Záruka nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie v prípade uznanej reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady kupujúcemu.
 

Spoločnosť TUMA invest s.r.o., môže kedykoľvek zmeniť obsah i spôsob fungovania stránok www.kominy-tuma.sk a obmedziť i rozšíriť ich dostupnosť (buď ako celku alebo vybraných súčastí) všetkým užívateľom všeobecne i jednotlivo vybraným užívateľom.


                                     ..........................................................................

Reklamačný poriadok : Komíny, komínové systémy (aj pre www.kominy-tuma.sk)

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Platný od 1.3.2010 pre predaj komínových systémov firmy TUMA INVEST s.r.o..
Postup pri riešení reklamácií upravuje v zmysle dodržania ustanovení Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti TUMA Invest s.r.o. a príslušných zákonov nasledovný reklamačný poriadok. Spôsob, miesto a postup vykonania záručnej opravy sa týka služieb a tovaru, ktoré sú predmetom obchodnej transakcie medzi spol.TUMA Invest s.r.o. so sídlom Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou, IČO:36522911, zapísanou v OR OS v Trenčíne, odd.:Sro,vl.č.: 18044/R (ďalej len predávajúci) a zákazníkom (ďalej kupujúci) v zmysle zák. č.513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov.
1.Uplatnenie reklamácie a záručná lehota.
Ak nie je predajcom stanovené inak záručná lehota je 2 roky. Predľžená záručná lehota môže byť upravená a bližšie špecifikovaná v záručnom liste. Na predľženú záručnú lehotu sa vzťahujú pravidlá uvedené v záručnom liste, za ktorých ju možno akceptovať. Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru dokladovaná vystavením dokladu o kúpe. Ak dôjde v záručnej lehote k vade tovaru má predávajúci možnosť v primeranej lehote dľa vlastného uváženia opraviť zistenú vadu, alebo poskytnúť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo primeranú zľavu. Ak vada predstavuje podstatné porušenie kúpnej zmluvy a nebola včas odstránená je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
2. Neuznanie reklamácie.
Záruku nemožno uznať ak vada vznikne zavinením kupujúceho alebo:
A, ak kupujúci používa produkt preukázateľne nesprávne a v rozpore s návodom na používanie (montážnym návodom), použitím nekompletného systému, nesprávnou inštaláciou, nekvalifikovanou montážou nevyškolenou osobou (firmou), prevádzkovaním produktu bez revízií, bez zákonom stanovených intervalov čistenia a údržby, bez správneho ošetrenia a povrchovej úpravy, pozmenením ktoréhokoľvek dokladu produktu, akoje záručný list, štítok, revízia, evidencia údržby.
B, pri živelných pohromách
3. Uznanie reklamácie.
A, Reklamácia bude uznaná, ak kupujúci preukáže v záručnej lehote všetky požadované doklady: doklad o kúpe, potvrdený záručný list
B, Ak je výrobok preukázateľne nekompletný, alebo obsahuje vady ktoré neumožnia jeho riadne využitie na určený účel.
4. Pri reklamácii je zákazník povinný.
A, Predložiť riadne vyplnené doklady o kúpe a záručný list s vyznačenou a potvrdenou záručnou lehotou
B, Zdokumentovať reklamovaný produkt popísaním vady v písomnej forme , fotodokumentáciou s doručením osobne na adresu sídla spol. TUMA INVEST s.r.o., príp.zaslaním poštou, alebo na e-mail tumainvest@gmail.com s uvedením dátumu vzniku reklamácie. Tovar môže taktiež na vlastné náklady osobne doručiť do sídla predávajúceho.
C, Zaslať, doručiť kompletné kontaktné údaje na zákazníka.
V prípade nedodržania povinností zákazníka sa predávajúci reklamáciou nebude zaoberať.
5. Obhliadka a lehota vybavenia reklamácie.
A, Kupujúci je povinný v prípade potrebnej obhliadky predávajúcemu umožniť preveriť skutkový stav vady. V prípade neumožnenia obhliadky sa predávajúci reklamáciou nebude zaoberať.
B, Lehota pre oznámenie o vybavení reklamácie je spravidla do 5 pracovných dní po oznámení o vzniku reklamácie. O reklamácii vyhotoví predajca reklamačný zápis z čoho jednu kópiu odovzdá kupujúcemu. Lehota pre vybavenie reklamácie je spravidla 30 dní. Poveternostné podmienky možu mať vplyv na vzájomnú dohodu vybavenia reklamácie v dlhšom období. Záručná lehota sa predľži o obdobie v ktorom produkt nemohol riadne kupujúci užívať.

6.Zjavné a skryté vady.
A, Ak kupujúci prevezme tovar je povinný bezodkladne prekontrolovať jeho kompletnosť ako i neporušenosť. V prípade vzniku zjavnej vady je povinný do 5 dní od dodania tovaru túto vadu nahlásiť. Pri dovoze tovaru potvrdí vlastným podpisom kompletnosť a neporušenosť tovaru. V prípade, že kupujúci neohlási reklamáciu zjavnej vady do 5 dní jeho nároky zaniknú.
B, V prípade, že zákazník pri používaní zistí na výrobku skrytú vadu je povinný výrobok prestať používať a nahlásiť bezodkladne túto vadu písomne predajcovi. Predávajúci vyhotoví reklamačný zápis a vybaví reklamáciu podľa posúdenia odborným pracovníkom.
C, V prípade, že dôjde k neopodstatnenej reklamácii a predávajúcemu vzniknú pri tejto príležitosti náklady má právo požadovať od kupujúceho úhradu vzniknutých nákladov.
7. Záverečné ustanovenia
Predávajúci môže aktualizovať „reklamačný poriadok“ dľa vlastnej potreby ako i v prípade novej legislatívno - právnej úpravy.
Kupujúci má právo písomne namietať do 30 dní od zverejnenia na webe svoj nesúhlas. V prípade, že nedôjde k žiadnej námietke platí, že kupujúci s reklamačným poriadkom súhlasí.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 1.3.2010.

REKLAMAČNÝ PORIADOK, alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov - V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo, alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Miroslav Tuchyňa (štatutárny zástupca TUMA INVEST spol.s r.o.)